مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

نویسنده : مدیریت 4/29/2021 5:13:09 PM 213 بازدید

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت زبان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﻣﺪرك ﺑﺮاي آن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ  A1,A2,B1,B2,C1,C2 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که همگی از دوره های مهم آموزش زبان آلمانی می باشند. دوره های آمادگی آزمون سفارت برای ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ Schreiben, Sprechen, Lesen, Hören برگزار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ داراي 25 ﻧﻤﺮه اﺳﺖ. ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن A1 ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 65 ﻧﻤﺮه در ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ 60 از 100 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره های آمادگی آزمون سفارت ، آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ B1  ﮔﻮﺗﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ها جهت مهاجرت تحصیلی یا کاری می باشد.
 
آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن دنیاگویان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪرك B1،  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ نموده ﮐﻪ در ادامه به ﺷﺮح آن می پردازیم.